Om Nordisk e-handel

eValent Groups allmänna villkor

2014-01-01 (version 3.8)

inkl. SLA (Service Level Agreement version 1.1) Bilaga 1

eValent Group AB är ett svenskt aktiebolag, med registreringsnummer 556470-4731. Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan eValent Group AB (nedan kallat EG) och beställaren (nedan kallad Kunden).

Allmänt om avtalet

Genom att göra en skriftlig eller elektronisk beställning förvärvar Kunden endast rätt att nyttja ehandelslösningen. Med skriftlig beställning menas en signerad offert eller ett avtal. Med elektronisk beställning menas en beställning som gjorts via EG:s hemsidor, där kunden aktivt markerat att samtliga villkor godkänts.

Kunden godkänner härmed elektronisk kommunikation som medel att ingå och avsluta juridiskt bindande avtal, göra beställningar eller skapa andra registreringar. Kunden godkänner härmed även elektronisk leverans av meddelanden, regler och transaktionunderlag för kommande fakturering.

Dessutom avsäger Kunden sig härmed alla rättigheter enligt de eventuella lagar som kräver icke-elektronisk original namnteckning och accepterar även att överenskommelser gjorda via mailkorrespondens är giltiga.

Produkt och tjänstebeskrivning

EG tillhandahåller tjänster och mjukvara för Internetbaserade butiker (så kallad e-handelslösning). En tjänst kan bestå av ett konsultuppdrag och/eller ett löpande abonnemang gällande drift och service av avtalad it-lösning / plattform. En produkt kan även bestå av moduler till vald lösning. Dessa moduler kan tillhandahållas av EG likväl som av en tredjepart. Innehållet i produktpaketering såväl som prissättning kan förändras. Avisering om en sådan förändring sker normalt elektroniskt, 30 dagar innan ändringen träder i kraft. 

Kontaktperson

Det åligger Kunden att alltid ha en, för kontakten med EG, ansvarig kontaktperson, som har befogenhet att lämna för Kunden bindande besked i de frågor som avser uppdragets utförande.

Avtalsperiod & Uppsägning på våra abonnemangstjänster

Alla abonnemangstjänster är löpande avtal. Om inget annat avtalats, löper avtalet för driften av våra tjänster kvartalsvis på 3 månader eller den avtalstid som kunden och EG, blivit eniga om i ett eget separat avtal. Om avtalet inte sägs upp, och uppsägning inte är EG tillhanda senast 1 månad (30 dgr) före avtalstidens utgång, förlängs avtalet automatiskt med 3 månader eller den avtalstid som kunden och EG, blivit eniga om i ett eget separat avtal . Om uppsägningen görs efter ingången av en ny avtalsperiod så sker ingen återbetalning för den innevarande perioden.

Uppsägning av avtalet måste göras elektroniskt och det är kundens ansvar att dokumentera att uppsägningen kommit fram till EG. När EG mottar en uppsägning så skickas en elektronisk bekräftelse på att EG mottagit uppsägningen. Normalt sker detta inom 48h.

EG rekommenderar att elektronisk uppsägning av avtal görs med via den automatiska uppsägningsfunktionen via “Mina Sidor” på EG:s hemsida. Kunden får då en automatiskt bekräftelse på uppsägningen via mail. Observera att uppsägningen endast gäller för de, i bekräftelsemailet från EG, nämnda tjänster. En kund kan ha andra tjänster som t.ex E-post och domäner, som då skall sägas upp separat, med samma uppsägningsprocess.

EG accepterar inte uppsägningar per telefon, fax eller vanliga post.

Trafikavgifter och andra tilläggstjänster

I EG:s abonnemang ingår olika volymer av exempelvis trafik, lagringsutrymme, nyhetsbrevsutskick etc. Om en webbutik löpande visar sig ha behov av betydande högre volym än vad som är avtalat, ska kunden komplettera sitt grundavtal med ett tilläggsavtal. 

eValent Group förbehåller sig rätten att uppjustera denna form av volymavtal där den ökande volymen är varande. Som regel efterfaktureras inte den ökade volymen utan avtalet justeras permanent upp för kommande avtalsperiod. Om det sker förändringar i tjänsten, där exempelvis trafik eller lagringsutrymme minskar, så är det kundens ansvar att kontakta eValent Group för avtalsjustering. För information om volymer och priser se EG:s hemsida. (www.evalent.com eller länkad hemsida på www.evalent.com)

Betalning

Betalning sker månads- eller kvartalsvis i förskott. Betalning erlägges antingen genom kontokort, eller mot faktura med 30 dagar netto. Alla priser är i regel angivna exklusive mervärdesskatt.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning har EG rätt att stänga Kundens tjänst, 10 dagar efter det att fakturan förfallit. Material på Kundens konto hos EG lagras i 90 dagar efter stängning. EG äger rätt att ta ut betalningspåminnelser, inkassokostnader, indrivningskostnader samt därutöver dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635). EG äger rätten att debitera avgift för tjänsten även fram till tjänstens upphörande.

Invändning mot faktura för tjänst och drift

Eventuella invändningar mot faktura för utförd tjänst (konsultuppdrag), skall ske inom 14 dagar från fakturadatum. Därefter förlorar Kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört saklig grund mot debiteringen, skall EG medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

Eventuella invändningar mot faktura för avtalad kommande, ej nyttjad, drift, eller beställd, men ej nyttjad, produkt, kan det ske till och med det datum då tjänsten börjar levereras/aktiveras. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört saklig grund mot debiteringen, skall EG medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

Överlåtelse av avtal

Kunden äger endast rätt att överlåta detta avtal till ny part (med annat organisationsnummer), efter medgivande av EG. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligt av bägge parter. Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten. EG har rätt att överlåta sin del av avtalet, inklusive dess förpliktelser och skyldigheter, utan Kundens godkännande.

Länk till överlåtelseblankett pdf

Ändring av villkor

Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare. Villkorsändring skall aviseras elektroniskt 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Normalt sker aviseringen om ändrade avtalsvilkor på kundens administrationssida för webbutiken, tillsammans med andra interna nyheter från EG.

Avtalets upphörande

Upphör avtalet att gälla upphör också Kundens rätt att använda tjänsten och EG får omedelbart stänga av Kunden från tillhandahållna tjänster.

Nordisk e-handels ansvar

EG ansvarar för driften av den med Kunden överenskomna tjänsten i enlighet med EG standard SLA, Service level Agreement. (se bilaga 1), vilket bland annat innefattar regelbunden backup av Kundens hos EG lagrade data, plan för eventuell kompensation om driften inte uppnår satta mål. Samt klassificering av fel, buggärenden och hantering av serviceavtal.

För att värna om Kundens integritet hanterar EG all information om Kunden som konfidentiell, dock kan EG via berörda myndigheter föreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter om Kunden.

Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa svensk lag, detta gäller även länkade objekt, som t.ex bilder, filmer etc, som strider mot dessa. Kunden ansvarar för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina kataloger. Kunden ansvarar för att försäljningen i webbutiken sker i enlighet med gällande lagstiftning. Kunden är förbjuden att direkt eller indirekt överföra oönskade massutskick (SPAM.). Kunden förbinder sig att inte använda EG:s system på ett sätt som negativt påverkar EG:s system eller övriga internetanvändare, exempelvis genom att starta repeterande processer i applikation med enda syfte att belasta systemet.

Kunden är ansvarig för att ta del av, den för den överenskomna tjänsten vidhängande standard SLA, Service level Agreement - avtalet. (se bilaga 1), vilket bland annat innefattar att Kunden ska utföra i avtalet angivna åtaganden med för ändamålet.

Ansvarsbegränsning

EG ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man, eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av EG. EG kan inte heller hållas skadeståndsskyldig för de fall en användare, vare sig denne är behörig eller obehörig, gör intrång i Kunds eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Vid förekommet fall finns 30 dagars backup på all data. EG:s skadeståndsansvar är under alla förhållanden, inkluderat direkt skada, begränsat till högst två bas belopp.

Krav på skadestånd ska framställas skriftligen inom två månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

Force Majeure

EG är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part ej rimligen kunnat råda över eller förhindra. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, fel i externa datakommunikation, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på varor, transporter, energi eller annan liknande omständighet.

Hävningsgrunder

Gör en part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och har denne ej vidtagit rättelse senast 30 dagar efter det att denne erhållit skriftlig anmaning härom från den andra parten, har denne rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet.

Tillämplig lag och Tvist

Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag, enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö. Ovannämnda ska dock inte hindra EG från att hävda sin äganderätt och sina immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, begäran om interimistiska förelägganden) i andra jurisdiktioner, och i enlighet med förfaranden och villkor som tillämpas i dessa jurisdiktioner. EG äger dock alltid rätt att vända sig till allmän domstol för indrivning av klar och förfallen fordran.